ANBI

Naam

Stichting Kledingbank Noord Holland Noord

Fiscaal nummer

8616.46.319

Contactgegevens

Guyotte van IJsselsteinlaan 34
1934 GN Egmond aan den Hoef
Tel. 0621800739 (alleen tijdens openingstijden)
Email: info@kledingbankegmond.nl
Rek: NL59RABO0359676642KVK: 80360688

Bestuurssamenstelling

Voorzitter  : Mevrouw Tamara Tuls
Penningmeester : Mevrouw Amber Mater
Secretaris  : Mevrouw Lies Schouten

Bestuurslid : Erik Guit

Bestuurslid : Jaimy Tuls

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wat zijn de voorwaarden

Uitgangspunt
De grondslag van waaruit de stichting haar doelstelling realiseert en haar activiteiten ontwikkelt, is algemeen en gericht op maatschappelijke hulp in Noord Holland Noord.

Doel
Het hoofddoel  van de stichting is:
“Goed herbruikbare kleding en schoeisel inzamelen selecteren en verstrekken aan inwoners van Noord Holland Noord.”

Deze inwoners kunnen door middel van een verwijsbrief van officiële hulporganisaties gratis kleding bij ons krijgen, omdat zijzelf niet (meer) over voldoende financiële middelen beschikken om de kleding aan te schaffen.

De tweede doelstelling is gelegen in het leveren van een bijdrage aan de duurzame economie: “Het tegengaan van verspilling van bruikbare materialen door middel van het stimuleren van hergebruik.”

Middelen
De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door middel van: het gratis verkrijgen van kleding en donaties van bedrijven, instellingen, particulieren etc, subsidies en de hulp van vele vrijwilligers. Diverse communicatiemiddelen worden aangewend om de verschillende doelgroepen te bereiken.

Beleidsplan
Het beleid van Stichting Kledingbank Noord Holland Noord is zodanig dat, zoals ook in onze statuten is verwoord, de stichting kan worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 32 lid 1 sub 3 van de Successieweg 1956 artikel 6.33 sub b van de Wet inkomstenbelasting 2001. 

Dit uit zich in het feit dat de stichting geen winstoogmerk heeft en er wordt gewerkt met vrijwilligers. Daarbij draagt het bestuur er zorg voor dat de stichting een neutrale houding heeft ten aanzien van levensovertuiging, politieke voorkeur en sociale achtergrond. 

Het beleid is erop gericht dat onder het motto Goed Gezien:

– schoon en heel materiaal wordt geselecteerd uit het gedoneerde aanbod kleding en schoeisel.
– ontvangende klanten maximaal 2x per maand een kledingpakket kunnen samenstellen uit een zo breed mogelijk aanbod.
– fondsen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren de stichting financieel en met raad & daad willen ondersteunen om haar doelstellingen te verwezenlijken. 

Zodat onze ontvangende klanten die in financieel, sociaal of emotioneel zwaar weer verkeren in de gelegenheid worden gesteld om met kleding op positieve wijze uitdrukking te kunnen geven aan hun identiteit.

Professionele medewerkers van zorg- & hulporganisaties en gemeentelijke diensten toetsen of iemand in aanmerking komt voor kleding van de stichting. De klant kan zonder een afspraak voor een bezoek bij de kledingbank langskomen. Met vragen onderhouden vrijwilligers van de stichting zo nodig contact met de verwijzende professional. Kledingdonaties worden zonder afspraak in ontvangst genomen.

Het bestuur van de stichting vindt het belangrijk om:

  • de privacy en waardigheid van de klanten en vrijwilligers te waarborgen
  • klanten en vrijwilligers te stimuleren tot zelfredzaamheid
  • vrijwilligers op gepaste wijze te waarderen voor hun inzet 
  • een wezenlijke bijdrage te leveren aan de circulaire economie van gemeente Bergen
  • transparant te zijn over de financiën